Audatex AUTOonline GmbH
Rynek Indywidualny
REGULAMIN-RYNEK INDYWIDUALNY

1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1219 ze zm.), AUTOONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustala niniejszy Regulamin korzystania z platformy SPEEDonline w zakresie Rynku Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
1.2Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez AUTOonline Sp. z o.o. jako administratora platformy, usług polegających na umożliwieniu zamieszczania na platformie SPEEDonline przez Właściciela Pozostałości ogłoszeń dotyczących możliwości sprzedaży pojazdów, przekazywania im złożonych ofert możliwości nabycia pozostałości oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, zasady ochrony danych osobowych a także tryb postępowania reklamacyjnego.
1.3Użytkownik korzystający ze SPEEDonline w zakresie Rynku Indywidualnego, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem platformy SPEEDonline, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Właściciel pozostałości, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
1.4Regulamin jest udostępniony Właścicielom pozostałości nieodpłatnie za pośrednictwem platformy SPEEDonline w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie AUTOonline Sp. z o.o. Każdy Właściciel pozostałości zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.
1.5Umożliwianie korzystania z platformy SPEEDonline w zakresie Rynku Indywidualnego jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez AUTOonline Sp. z o.o. na rzecz Właścicieli pozostałości, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Właścicielem pozostałości a AUTOonline oraz na podstawie Regulaminu.

2  DEFINICJE

2.1AUTOonline – AUTOonline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000187337; adres: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 28, kapitał zakładowy 100.000,00 zł; NIP 5222714317, REGON 015609181
2.2Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z platformy SPEEDonline w zakresie Rynku Indywidualnego
2.3SPEEDonline – Prowadzona w systemie informatycznym platforma służąca do wyceny rynkowej wartości Pozostałości oraz umożliwiająca sprzedaż Pozostałości, dostępna na stronie internetowej pod adresem www.autoonline.pl.
2.4Rynek Indywidualny – jedna z podstron platformy AUTOonline, umożliwiająca zamieszczania przez Właściciela Pozostałości ogłoszeń sprzedaży pozostałości na platformie SPEEDonline
2.5Właściciel Pozostałości – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba umocowana do pełnienia wszelkich czynności cywilnoprawnych dotyczących pozostałości.
2.6Ogłoszenie – zamieszczona przez Właściciela pozostałości na platformie SPEEDonline Rynku Indywidualnego informacja dotycząca pozostałości, która ma być przedmiotem sprzedaży
2.7Oferent - Kupujący, który złożył ofertę zakupu Pozostałości.
2.8Pozostałości – Uszkodzone oraz używane środki transportu służące do poruszania się po drodze oraz maszyny lub urządzenia do tego przystosowane
2.9Transakcja - Czynność dokonywana na SPEEDonline, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
2.10Numer aukcji - Indywidualny numer ogłoszenia/zlecenia
2.11Usługi elektroniczne/ Usługi - Usługi świadczone drogą elektroniczną przez AUTOonline na rzecz Właścicieli Pozostałości w oparciu o Regulamin.
2.12Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku AUTOonline, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez AUTOonline.

3  ZASADY OGÓLNE

3.1AUTOonline zobowiązuje się do świadczenia płatnych usług elektronicznych, a Właściciel pozostałości zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez AUTOonline w niniejszym Regulaminie.
3.2Korzystanie z wszystkich Usług wymaga wypełnienia formularza, zapłaty należności za usługi oraz akceptacji niniejszego Regulaminu przez Właściciela Pozostałości na platformie SPEEDonline.
3.3Oferta świadczenia usług elektronicznych jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez AUTOonline. AUTOonline uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług elektronicznych bez uprzedniego zawiadamiania, z zastrzeżeniem zachowania praw Właścicieli pozostałości, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług elektronicznych.
3.4Oferta świadczenia Usług elektronicznych może być rozszerzona w porozumieniu z Właścicielami pozostałości.
3.5Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych następuje w momencie otrzymania przez AUTOonline poprawnie wypełnionego formularza ofertowegooraz kliknięcia w link aktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w formularzu.Właściciel Pozostałości dobrowolnie wyraża zgodę na otrzymywanie Informacji handlowych od AUTOonline i podmiotów z nim powiązanych poprzez zaznaczenie przycisku wyboru (checkbox) w formularzu zgłoszeniowym. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana przez przesłanie wiadomości na adres e-mail AUTOonline: info@autoonline.pl.
3.6AUTOonline nie jest stroną:
 1. zawieranych na SPEEDonline transakcji;
 2. transakcji zawieranych z Właścicielami Pozostałości
3.7AUTOonline nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. brak zainteresowania przedmiotem oferty,
 2. fakt nie zawarcia umowy sprzedaży Pozostałości, chyba że wynika to z błędnego funkcjonowania SPEEDonline,
 3. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Właściciela Pozostałości, d. stan prawny Pozostałości,
 4. wypłacalność Oferentów składających oferty,
 5. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Usług przez Właścicieli Pozostałości w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
 6. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Właściciela Pozostałości bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,
 7. za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku awarii i przerwy w funkcjonowaniu SPEEDonline.
3.8AUTOonline nie weryfikuje treści ogłoszeń. AUTOonline nie ponosi odpowiedzialności za aktualność ogłoszeń, ich poprawność, kompletność, bezpieczeństwo oraz zgodność z prawem. Za ww. treści odpowiedzialność ponoszą wyłącznie Właściciele Pozostałości.
3.9Zabrania się umieszczania ogłoszeń na sprzedaż pojazdów, jeżeli oferta, sprzedaż lub zakup tych pojazdów narusza przepisy prawa.
3.10Zabrania się umieszczania w ogłoszeniu treści sprzecznych z prawem, naruszających dobre obyczaje, godzących w prawnie chronione interesy AUTOonline bądź osób trzecich.
3.11Właściciela pozostałości zamieszczając ogłoszenie oświadcza, iż:
 1. dane podane w ogłoszeniu są rzetelne, kompletne i odzwierciedlają faktyczny stan pozostałości z dnia zamieszczenia ogłoszenia,
 2. posiada pełne prawa autorskie do publikowanych treści i wyraża zgodę na ich publikację,
 3. posiada prawo do dysponowania pozostałością bądź co najmniej upoważnienie do umieszczenia ogłoszenia w imieniu osoby posiadającej prawo do dysponowania pozostałością.
3.12AUTOonline ma prawo do usunięcia ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
 1. powszechnie uznane za obraźliwe,
 2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
 3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
 4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie AUTOonline,
 5. wprowadzające w błąd.
3.13Ponadto AUTOonline ma prawo do usunięcia każdego ogłoszenia, jeśli:
 1. zachodzi podejrzenie, że za pośrednictwem ogłoszenia mogło lub może dojść do działań na szkodę innych użytkowników platformy SPEEDonline bądź na szkodę AUTOonline,
 2. pozostałości były wcześniej wystawione na platformę AUTOonline przez jakikolwiek zakład ubezpieczeń na terenie Polski w procesie likwidacji szkody,
3.14AUTOonline uprawniony jest do zablokowania dostępu do platformy SPEEDonline Właścicielowi pozostałości, jeśli korzysta z platformy w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
3.15Właściciel pozostałości ma prawo w każdym czasie zgłosić żądanie usunięcia ogłoszenia z platformy SPEEDonline ; żądanie należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@autoonline.pl.
3.16W przypadku wspomnianym w pkt. 15 Właścicielowi pozostałości nie przysługuje prawo zwrotu należności za wykonaną usługę przez AUTOonlline.

4  ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA

4.1Warunkiem wystawienia ogłoszenia na platformie AUTOonline Rynek Indywidualny jest:
 1. wypełnienie stosownego formularza zamieszczonego na stronie www.autoonline.pl, tworzącego opis transakcji co najmniej w zakresie pól obowiązkowych
 2. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 3. zapłata należności za świadczone usługi
 4. potwierdzenie zapoznania się z Obowiązkiem informacyjnym zamieszczonym na stronie AUTOonline Rynek Indywidualny
4.2Właściciel pozostałości wystawiając pozostałość wyraża zgodę na publikację ogłoszenia przez AUTOonline.
4.3Poprzez wystawienie pozostałości Właściciel oświadcza, że obrót wystawioną pozostałością nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich.
4.4Opis Pozostałości powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd Oferentów, w szczególności co do pochodzenia, marki, typu, pojemności i mocy silnika, roku produkcji, daty pierwszej rejestracji, wyposażenia, stanu technicznego, wcześniejszych szkodzeń, ilości wcześniejszych właścicieli.
4.5Właściciel pozostałości ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczane przez siebie w ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy i nieścisłości takiego opisu.
4.6Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać:
 1. dane kontaktowe Sprzedającego niezbędne do realizacji usługi
 2. szczegółowe dane o pojeździe
 3. wyposażenie pojazdu
 4. opis uszkodzeń
 5. zdjęcia pojazdu w formacie JPEG o rozdzielczości w ilości maksymalnej 16 sztuk ( preferowane: 4 - przód, tył, prawy i lewy bok pojazdu, 2 zdjęcia – przekątna pojazdu wykonane od przodu i tyłu pojazdu, 1 zdjęcie przedstawiające wnętrze pojazdu obejmujące całą deskę rozdzielczą, 1 zdjęcie przedstawiające stan tapicerki oraz zdjęcia dokumentujące ewentualne szkody w pojeździe)
4.7Właściciel Pozostałości otrzyma potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia na platformie AUTOonline Rynku Indywidualnego na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e–mail.
4.8Ogłoszenie publikowane jest przez okres minimum 2 dni roboczych liczonych od dnia zamieszczenia ogłoszenia.

5  TRANSAKCJA

5.1Oferent, który jest zainteresowany nabyciem pojazdu składa Właścicielowi Pozostałości, za pośrednictwem platformy AUTOonline ofertę, którą jest związany przez okres 21 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakończenia okresu publikacji ogłoszenia.
5.2AUTOonline przesyła Właścicielowi Pozostałości na adres e-mail wskazany w formularzu ogłoszenia zestawienie ofert. w terminie jednego dnia roboczego od zakończenia aukcji, nie wcześniej niż po zaksięgowaniu opłaty za wystawienie ogłoszenia.
5.3AUTOonline nie uczestniczy w negocjacjach Stron ani w zawarciu umowy sprzedaży pozostałości przez Strony.
5.4Zawarcie umowy sprzedaży Pozostałości warunkowane jest zgodą Właściciela Pozostałości.
5.5Od chwili otrzymania od Właściciela Pozostałości informacji, o chęci jego zbycia, Oferent ma 7 dni na zapłatę i odbiór Pozostałości od Właściciela Pozostałości.
5.6W sytuacji, kiedy stan Pozostałości nie zgadza się z jego opisem zamieszczonym w ogłoszeniu, Oferent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie AUTOonline.
5.7AUTOonline niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 6, skontaktuje się z Właścicielem Pozostałości w celu wyjaśnienia lub ewentualnego obniżenia ceny nabycia Pozostałości.

6  PŁATNOŚCI

6.1Zamieszczenie ogłoszenia na platformie AUTOonline Rynek Indywidualny jest płatne i wynosi 89 zł netto.
6.2Zapłata należności przez Właściciela pozostałości dokonywana będzie niezwłocznie po przekazaniu przez AUTOonline faktury.
6.3Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy AUTOonline.
6.4Właściciel Pozostałości oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur i upoważnia AUTOonline do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

7  WYMAGANIA TECHNICZNE

7.1W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Właściciel pozostałości zobowiązany jest dysponować:
 1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
 2. przeglądarką Internet Explorer wersja 9.0 lub wyższą, Chrome 31, Firefox 38, Safari 8, Opera 31, iOS Safari 7.1, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach wymaganym do obsługi platformy; 7.2 przeglądarką plików pdf Adobe Reader wersja 8.0 lub wyższą,
 3. do obsługi kursu w formacie Flash wymagany jest Adobe Flash Player 10.3 i późniejsze oraz jedna z następujących przeglądarek: Windows: Internet Explorer 8 and późniejsza, Microsoft Edge (najnowsza wersja), Google Chrome (najnowsza wersja), Firefox (najnowsza wersja) Mac: Safari 7 i późniejsze, Google Chrome (najnowsza wersja), Firefox (ostatnia wersja). Do obsługi kursu w HTML5 (urządzenia mobilne) - Windows: Google Chrome (najnowsza wersja) Mac: Safari 7 lub późniejsza, Google Chrome (najnowsza wersja) Mobile: Safari w Apple iOS 7 i późniejsze, Google Chrome (najnowsza wersja) w Android OS 4.1 i późniejsze.
7.2Korzystanie ze wszystkich aplikacji SPEEDonline może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania i prawidłowej obsługi Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies.

8  ROZWIĄZANIE UMOWY I REKLAMACJE

8.1Umowa o świadczenie usługi rozwiązuje się automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z upływem czasu na jaki zostało opublikowane ogłoszenie lub w przypadku braku zapłaty za świadczoną usługę przez Właściciela Pozostałości, w terminie wskazanym na fakturze.
8.2Właściciela pozostałości może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez AUTOonline usługi w terminie 7 dni od dnia zakończenia okresu publikacji ogłoszenia bądź od dnia, w którym publikacja ogłoszenia miała się zakończyć.
8.3Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@autoonline.pl.
8.4Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu Właściciela Pozostałości , numer ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia, okres publikacji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Sprzedającego związane ze składaną reklamacją.
8.5Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, AUTOonline przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8.6Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni roboczych od dnia prawidłowo złożonej reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Właściciela Pozostałości zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9  POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

9.1Właściciel Pozostałości, będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 r., poz. 683 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z AUTOonline, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
9.2Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres AUTOonline, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane AUTOonline na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
9.3Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w momencie zamieszczenia przez Właściciela Pozostałości ogłoszenia sprzedaży pojazdu na platformie SPEEDonline.

10  PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA POZOSTAŁOŚCI

10.1Właściciel Pozostałości zobowiązany jest do przekazania Oferentowi wraz z pojazdem kompletu dokumentów wraz z oryginalnymi kluczykami do pojazdu oraz urządzeniami zabezpieczającymi, wymaganymi prawem do skutecznego zbycia pojazdu oraz pozwalającymi na jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
10.2Właściciel Pozostałości obowiązany jest do zachowania pojazdu w stanie niezmienionym od chwili zamieszczenia ogłoszenia do chwili odbioru go przez Oferenta.
10.3Strony mogą zgłaszać AUTOonline naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: info@autoonline.pl.

11  DANE OSOBOWE

11.1Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Autoonline Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 28, jest to jednocześnie adres do korespondencji.
11.2Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu: odo@audatex.pl.
11.3Przetwarzanie Państwa danych osobowych podlega ochronie i następuje zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej: RODO.
11.4Zasady przetwarzania danych osobowych Właściciela Pozostałości, w tym informacje o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez AUTOonline Sp. z o.o., określa Polityka prywatności, dostępna na stronie internetowej: https://www.autoonline.pl/polityki-autoonline.html.
11.5Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie internetowej, tj. imię nazwisko, adres zamieszkania(ulica, kod pocztowy, miejscowość), siedziby, pobytu, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
11.6AUTOonline oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych.

12  POSTANOWIENIE KOŃCOWE

12.1Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
12.2AUTOonline zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu AUTOonline poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.autoonline.pl.
12.3Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez AUTOonline, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji.
12.4Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania platformy SPEEDonline oraz oświadczenia do AUTOonline, Właściciel pozostałości może kierować na adres poczty elektronicznej: info@autoonline.pl.
12.5Ogłoszenia zamieszczone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą wykonane na warunkach dotychczasowych.
12.6Prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Oferentem a AUTOonline, której przedmiotem jest świadczenie przez AUTOonline usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
12.7Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy platformy AUTOonline, w tym podlegają ochronie prawno-autorskiej. Treści zawartych na platformie AUTOonline nie wolno bez zgody prawnego właściciela kopiować, rozpowszechniać, zmieniać ani w jakikolwiek sposób wykorzystywać lub powielać.
12.8W przypadku sporów sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę.
(c) 2014-2018 Audatex AUTOonline GmbH / a Solera company